fbpx

Официални правила на Игра

„Направи специално кътче за меда“

Играта „Направи специално кътче за меда““ („Игра“) се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/  и на Instagram страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/  с изпълнител и организатор „БГ Хайв“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204126938, със седалище гр. София, ул. „Николай Лилиев“ №26, представлявано от Георги Янакиев, за кратко по-долу наречено Организатор.

 

С включването в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/ и на Instagram (Инстаграм) страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/ Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта („Официални правила“) и се задължават да ги спазват. Приемането на настоящите правила е задължително условие за участие в играта и Участникът се задължава да ги спазва и доброволно да предоставя данните си в тази връзка.

I. Механизъм

Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с Официалните правила, описани по-долу:

Участникът се включва в Играта като изпълни следните условия:

а) Участникът хареса публикацията за Играта или Facebook (Фейсбук) страницата на „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/, или във на Instagram (Инстаграм) страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/

b) Участникът изпрати снимка на своя кът (място) за меда. Изпращането се осъществява чрез качване на снимката в предоставен от Организатора линк https://e.pcloud.com/качи снимка Не забравяй за меда, публикуван на една от двете страници на Тръвна – или във Фейсбук, или в Инстаграм. Поставянето на специален надпис “Не забравяй за меда” е по избор на участника и не е задължително условие за приемане на снимката.

c) Играта и в двете платформи е с период на провеждане от 16.01.2024г до 23:59 часа на 25.01.2024г

d) Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя снимки, които изпрати към Организатора.

e) Всеки потребител участва само в едната от двете платформи – Фейсбук или Инстаграм страниците на „Тръвна“.

f) Обявяват се по един потребител за всяка от двете платформи или общо за Играта ще бъдат изтеглени двама победителя.

g) Играта не е обвързана с покупка от страна на Участника.

h) С изпращането на снимка,, отговаряща на описаните в т.1 условия, Участникът потвърждава съгласието си и приемането на Официалните условия.

II. Участие

2. Право на участие в Играта имат всички физически лица, живеещи на територията на Република България, които са пълнолетни граждани. Изключение от това условие правят служителите на „БГ ХАЙВ“ ООД, както и всички членове на техните семейства.

3. Организаторът не носи отговорност за:

a) Грешни или подвеждащи имена на Facebook или Instagram потребители;

b) Дублиране на Facebook или Instagram профили от недоброжелатели;

c) Повреда в комуникационната връзка, оборудване, системи, мрежи, линии, сървър, интернет достъп, други форсмажорни обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват Участника от участие в Играта.

d) При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участниците, които са подбудили това съмнение.

e) При съмнение в дублирано участие на един Участник в двете платформи, Организаторът има право да избере по своя преценка към коя от двете платформи ще причисли Участниците, които са подбудили това съмнение, и съответно те ще участват само в едно от двете тегления.

4. Публикуваното от Участниците съдържание в пreдостаения от Oрганизатова линк https://e.pcloud.com/качи снимка Не забравяй за меда, както и във Facebook и Instagram, страниците на „Тръвна“ , следва да не съдържа нецензурни и неприлични, неморални думи, изрази и изображения. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното съдържание на Facebook (Фейсбук) страницата на „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/, както и на Instagram страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/ и има право да сваля всеки коментар, отговор или изображение, които по негово усмотрение, нарушават горните изисквания или Официалните правила.

5. Участници, които изпратят снимка за участие в играта след изтичане на упоменатия период на валидност на играта (в т. 1c), няма да вземат участие в тегленето на печеливш.

6. Участници, изпратили снимки и изпълнили всички условия на играта и в двете платформи – и във Фейсбук и в Инстаграм, вземат участие в тегленето само на една от двете платформи. Организаторът запазва правото си сам да избере в тегленето към коя от двете платформи ще причисли Участника, публикувал отговори и във Фейсбук, и в Инстаграм. Участниците нямат право на възражение по тази точка.

III. Процедура за известяване и доставка на наградата

  1. Имената на печелившия Участник за Facebook Играта ще бъдат публикувани на Facebook  страница  на  „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/ на 26.01.2024г. 
  2. Имената на печелившия Участник за Instagram Играта ще бъдат публикувани на Instagram (Инстаграм) страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/ на 26.01.2024г.
  3. Ще бъдат изтеглени двама победителя – по един за всяка платформа – Фейсбук и Инстаграм. Тегленето ще се проведе на томболен принцип, като след определяне на двама титуляра, ще бъдат изтеглени и двама резервни печеливши. Организаторът ще се свърже с резервите само в случай, че титулярите не могат да бъдат открити и/или не са потвърдили желание за получаване на наградата, и/или не са предоставили навременно своите контакти на Организатора.
  4. Печелившите участници трябва да подадат своите данни, след като бъдат обявени за печеливши след края на Играта. Участниците следва да потвърдят желанието си за получаване на наградата, като изпратят лично съобщение на съответната платформа, на която са публикувани имената им – на Facebook   страница   на   „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/ или на Instagram (Инстаграм) страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/,  със следните данни:
  • данни за доставка, включващи: име и фамилия на печелившите;
  • телефон за връзка;
  • адрес за доставка.

Данните, описани в предходното изречение, ще се използват за целите на доставката на наградата.

  1. Срокът за свързване на печелившите с Организатора е до 23:59 часа на 29.01.2024г. След изтичане на този срок и при липса на отговор и данни от печелившите титуляри, Организаторът има право да се свърже с изтеглените резерви и да изпрати награда до резервите.
  2. Наградата представлява комплект от пет различни вида продукти от серията мед на Тръвна с разфасовка 460гр, име на комплекта “За първи път ми е”.  Наградата ще бъде по един комплект за всеки от двамата изтеглени победители.

Победителят във Фейсбук получава:

➡️1 комплект “За първи път ми е”, съдържащ 5 вида мед 460гр всеки, от серията мед на Тръвна

Победителят в Инстаграм получава:

➡️1 комплект “За първи път ми е”, съдържащ 5 вида мед 460гр всеки, от серията мед на Тръвна

13. Срокът за изпращане на наградата от Организатора е до 7 работни дни след получаване на данните на печелившите участници.

14. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

15. Организаторът не носи отговорност за грешно подадени данни от печелившите, невалиден телефонен контакт, непълен или неточен адрес.

IV. Защита на личните данни

16. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие с приложимото законодателство в тази връзка, в това число Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.IV.2016 година (Общ регламент относно защитата на данните). Повече информация за политиката на поверителност може да намерите на сайта на Тръвна https://travna.bg/privacy-policy/

17. С участието си в Играта, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят личните си данни за целите, свързани с Играта и получаването на наградата, както и с разпространението на последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните могат да се използват за срок от един месец след получаването им. След изтичане на този период данните ще бъдат изтрити.

V. Други общи условия на Играта

18. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook  страница   на   „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/ и на Instagram (Инстаграм) страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, а Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

19. Организаторът има правото да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на официалните платформи на Играта, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

20. Печелившите Участници от Играта дават изричното си съгласие за използване от страна на Организатора на неговите/нейните имена и изображения в качеството на победители.

21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове, съобразно тези Официални правила, или по други подобни поводи.

22. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участниците имат право да откажат да получават последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

23. При евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участниците в същата, те се решава по пътя на преговорите и постигането на взаимно съгласие; при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните органи.

24. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook и/или Instagram.

25. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участник по време на участието му в настоящата Игра.

26. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

27. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и/или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.

28. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram, при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

29. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към Facebook страница на „Тръвна“ https://www.facebook.com/travna.bg/ и Instagram (Инстаграм) страницата на „Тръвна“ https://www.instagram.com/travna.bg/,, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на гореописаните страници, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством тях материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон на Република България.

30. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

31. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквито и да е компенсация или възнаграждение; че предоставените от тях снимка, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани с тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Успех на всички участници!