fbpx

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между БГ Хайв ООД, по-долу за краткост “Доставчик”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://travna.bg/, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от БГ Хайв ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора от разстояние между Потребителя и Доставчика.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Доставчика договор от разстояние.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.

 1.  Наименование на Доставчика: „ БГ Хайв “ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Николай Лилиев“ № 26
 3.  Вписване в публични регистри: ЕИК 204126938
 4.  Номер и дата на удостоверение за регистрация на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни в БАБХ: 52352/16.09.2019
 5.  Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204126938

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. travna.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://travna.bg/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1.  Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата travna.bg;
 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата travna.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата travna.bg чрез интерфейса на страницата на travna.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата travna.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата travna.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата travna.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://travna.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

 •  По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата travna.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата travna.bg.
 •  Потребителите заплащат на Доставчика на платформата travna.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата travna.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата travna.bg.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата travna.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 7. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата travna.bg по следната процедура:

 1.  Извършване на поръчки в платформата travna.bg, съдържащи наличните продукти, публикувани в платформата
 2.  Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата travna.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 3. Предоставяне на данни за извършване на доставката: адрес за доставка, две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт;
 4.  Избор на способ и момент за плащане на цената;
 5.  Потвърждение на поръчката.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 8. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

V. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба на travna.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата travna.bg са определени в профила на всяка стока в платформата travna.bg

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата travna.bg в профила на всяка стока в платформата travna.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата travna.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителите посредством в механизмите в платформата travna.bg

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата travna.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата travna.bg или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата travna.bg в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Формуляр за отказ и в Приложение №1 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 (3) Когато Доставчикът в платформата travna.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата travna.bg или в Приложение №1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Когато доставчикът в платформата travna.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(9) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата travna.bg

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата travna.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 7 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата travna.bg

(3) Ако Доставчикът в платформата travna.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 15. Доставчикът в платформата travna.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни продукти.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Доставчикът в платформата travna.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 17. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата travna.bg

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика в платформата travna.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 18. Доставчикът в платформата travna.bg не се задължава да осигурява необходим сервиз за стоката.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата travna.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители.

(2) Доставчикът в платформата travna.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителите след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата travna.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://travna.bg/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика за покупко-продажба в платформата travna.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата travna.bg при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по договора за покупко-продажба, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителят на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на travna.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата travna.bg

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

Настоящите Общи условия са одобрени и влизат сила от 01.05.2021 г.
Последна редакция: 01.05.2021 г.

Приложене 1

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До БГ ХАЙВ ООД
/името на търговеца/

Гр. София, ул. Николай Лилиев 26, 204126938
/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

………………………………………………….
/описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.